ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2564

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับปี 2564.pdf

แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม ก.ค.ศ. กำหนดให้ถือปฏิบัติ

แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรททางการศึกษา ตามที่ กคศ กำหนด.pdf