รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

1.pdf

พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ๔๒.pdf
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ๒-๔๕.pdf
พ.ร.บ.การศึกษาฉบับที่ 3 พ.ศ.2553.pdf
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2562.pdf

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ.พ.ศ.2546.pdf
พ.ร.บ.บริหาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553.pdf
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง.pdf

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ  2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา๔๗.pdf
พ.ร.บ.ขรค ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551.pdf
พ.ร.บ. ขรค. ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553.pdf
พระราชบัญญัติ (ฉบับที่ ๔).pdf

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  

พรบ.-สภาครู.pdf

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-๒๕๔๕.pdf

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

พรบ.ข่าวสาร ชุดที่ 7.pdf

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ชุดที่ 8.pdf