อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.pdf
คู่มือการบริหารงาน66.pdf
4 พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545.pdf
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542.pdf
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (2).pdf
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 (1).pdf
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562.pdf