การดำเนินการปีงบประมาณ 2566

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ว14 หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู.pdf
66L28-2566.pdf
ว182565 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ.pdf
ว342565 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.pdf

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

66.2ว1-2566.pdf
66.2v9-2566.pdf
การให้ข้าราชการครูและบคคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการ.pdf
66.2ว 16-2566 หลักฐานฯ สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน.pdf
จ้างครูอัตราจ้างชั่วคราว.pdf
อนุมัติจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราว.pdf

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

66.4v7-66.pdf
ว62566 แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555.pdf

การพัฒนาบุคลากร

66.3ว 26_2565.pdf
66.3ว_30_ลว.20_ต.ค._65_เรื่อง_การนำเข้าข้อมูลในระบบ_DPA.pdf
ล14772565 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ.pdf
ล565 การนำเสนอผลการประเมินคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ.pdf
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2559.pdf

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562.PDF
ว82566 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงเปลี่ยนผ่าน.pdf

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2565

การพัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู 

การให้คุณ ให้โทษ และการสร้างขวัญกำลังใจ