ปีงบประมาณ 2566

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2566...pdf

ปีงบประมาณ 2565

ปรับใหม่ตอนเขตมา64.pdf
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา-4-ปี-61-64-2.pdf
14 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน.pdf
15 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบประจำชั้นและห้องพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562.pdf
16 ครูรับผิดชอบเขตพื้นที่ 2562.pdf
ครูเวรรับส่งนักเรียน.pdf
คำสั่งคณะกรรมการโครงการอาหารกลางวัน.pdf
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ.pdf
คำสั่งนิเทศภายใน.pdf