นโนบาย หรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2566 

O23 นโยบายการบริหารงานบุคคล1.pdf

นโนบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565

1_2_3_4_merged.pdf