การดำเนินการปีงบประมาณ 2566

30 เปิดโอกาศ.pdf

การดำเนินการปีงบประมาณ 2565

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 โรงเรียนวัดบ้านกลับ

โดยนายภานุพงศ์ แขดสันเทียะ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบ้านกลับซึ่งมีนายปริญญ์ พวงนัดดา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งผู้แทนองค์กรศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผน กำกับติดตามการดำเนินงาน ของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านกลับ