การดำเนินการปีงบประมาณ 2566

o15 คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ.pdf

การดำเนินการปีงบประมาณ 2565

รับนักเรียน.pdf
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน-14-07-58.pdf
5.การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ..pdf
2.การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ..pdf
3.การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ..pdf
7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ..pdf
8-การขอใช้อาคารสถานที่ฯ2.pdf